Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư

Photo of author

By Rose

Câu mở đầu và kết thúc trong bài thơ Cảnh ngày hè có gì lạ so với số tiếng quy định của thơ thất ngôn bát cú Đường luật? Câu thơ kết thúc thể hiện tư tưởng gì của nhà thơ?
Leave a Comment