hãy trình bày kế hoạch đánh giặc của Nguyễn chích ? Kết quả của kế hoạch đó là gì ?

Photo of author

By Caroline

hãy trình bày kế hoạch đánh giặc của Nguyễn chích ? Kết quả của kế hoạch đó là gì ?
Leave a Comment