hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn có chứa các dung dịch sau: dung dịch axit sunfuric , dung dịch natri clorua

Photo of author

By Athena

hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn có chứa các dung dịch sau: dung dịch axit sunfuric , dung dịch natri clorua và dung dịch kali hiđroxit
Leave a Comment