hệ số cao nhất trong khai triển của tích (X^2+1)(2X-3) là

Photo of author

By Arianna

hệ số cao nhất trong khai triển của tích (X^2+1)(2X-3) là
Viết một bình luận