Hicccc Cho Parabol (P): y= $\frac{x^{2}}{2}$ và đường thẳng (d): y= x+4 a) tìm toạ độ giao điểm của (P)và(d) b) Viết phương trình đường thẳng (d’)

Photo of author

By Ximena

Hicccc
Cho Parabol (P): y= $\frac{x^{2}}{2}$ và đường thẳng (d): y= x+4
a) tìm toạ độ giao điểm của (P)và(d)
b) Viết phương trình đường thẳng (d’) song song với (d) và tiếp xúc với (P).
Viết một bình luận