Hidrat hóa proilen được hỗn hợp rượu (X). Đun (X) với H 2 S O 4 đặc ở 140 0 C được hỗn hợp 3 ete (Y). Viết pt phản ứng gọi tên các ete? Viết c

By Caroline

Hidrat hóa proilen được hỗn hợp rượu (X). Đun (X) với H 2 S O 4 đặc ở 140 0 C được hỗn hợp 3 ete (Y). Viết pt phản ứng gọi tên các ete? Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho hơi của mỗi rượu trong hỗn hợp (X) qua CuO,t0?

0 bình luận về “Hidrat hóa proilen được hỗn hợp rượu (X). Đun (X) với H 2 S O 4 đặc ở 140 0 C được hỗn hợp 3 ete (Y). Viết pt phản ứng gọi tên các ete? Viết c”

 1. \(C{H_2} = CH – C{H_3} + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_3} – CHOH – C{H_3}\)

  \(C{H_2} = CH – C{H_3} + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{t^o}}}C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH\)

  \(2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}{{,140}^o}C}}C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – O – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3} + {H_2}O\)

  Ete này gọi là dipropyl ete.

  \(2C{H_3} – CHOH – C{H_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}{{,140}^o}C}}C{H_3}CH(C{H_3}) – O – CH(C{H_3}) – C{H_3}\)

  Ete này là diisopropylete.

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH + C{H_3} – CHOH – C{H_3}\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}{{,140}^o}C}}C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – O – CH(C{H_3}) – C{H_3}\)

  Ete này gọi là isopropyl propyl ete.

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – C{H_2} – CHO + Cu + {H_2}O\)

  \(C{H_3} – CHOH – C{H_3} + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – CO – C{H_3} + Cu + {H_2}O\)

   

  Trả lời

Viết một bình luận