Hiện nay tuổi của chú Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi bà nội, chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuổi cô Thảo bằng 4/5 chú

Photo of author

By Lyla

Hiện nay tuổi của chú Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi bà nội, chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuổi cô Thảo bằng 4/5 chú Thái bao nhiêu năm
Leave a Comment