Hiệu của hai số là 32 . Biết 25phần chăm số lớn bằng 0,375 số nhỏ . Tìm hai số đó

Photo of author

By Genesis

Hiệu của hai số là 32 . Biết 25phần chăm số lớn bằng 0,375 số nhỏ . Tìm hai số đó
Leave a Comment