Hình thang có đáy lớn là 50 mét đây bé bằng hai phần năm đây lớn chiều cao bằng bốn phần năm đây lớn trên thửa ruộng người ta đào một cái ao hình tròn

By Adalynn

Hình thang có đáy lớn là 50 mét đây bé bằng hai phần năm đây lớn chiều cao bằng bốn phần năm đây lớn trên thửa ruộng người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính là 4,5m trên phần diện tích còn lại người ta sử dụng để trồng hoa 25 % diện tích trồng hoa cúc 35 % diện tích trồng hoa ly còn lại trồng hoa violet hỏi diện tích trồng hoa violet là bao nhiêu

0 bình luận về “Hình thang có đáy lớn là 50 mét đây bé bằng hai phần năm đây lớn chiều cao bằng bốn phần năm đây lớn trên thửa ruộng người ta đào một cái ao hình tròn”

 1. $\text{Đáy bé là:}$

  $50×\dfrac{2}{5}=20(m)$ 

  $\text{Chiều cao là:}$

  $50×\dfrac{4}{5}=40(m)$ 

  $\text{Diện tích ao là:}$

  $4,5×4,5×3,14=63,585(m^2)$

  $\text{Diện tích còn lại của thửa ruộng là:}$

  $\dfrac{(50+20)×40}{2}-63,585=1336,415(m^2)$ 

  $\text{Diện tích trồng hoa cúc là:}$

  $\dfrac{1336,415}{100}×25=33,410375(m^2)$

  $\text{Diện tích trồng hoa ly là:}$

  $\dfrac{1336,415}{100}×35=46,774525(m^2)$ 

  $\text{Diện tích trồng violet là:}$

  $1336,415-(33,410375+46,774525)=1256,2301(m^2)$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Diện tích của mảnh vườn hình thang là: (50 + 70) x 40 : 2 = 2400m² Diện tích trồng đu đủ là: 2400 x 30 : 100 = 720m² Diện tích trồng chuối là: 2400 x 25 : 100 = 600m² Diện tích trồng rau là: 2400 – 720 – 600 = 1080m² b, Số cây đủ đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 cây c, Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 = 600 cây Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đủ đủ là số cây là: 600 -480 = 120 cây

  Trả lời

Viết một bình luận