Hình thoi có hai đường chéo là và . Một tứ giác có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình thoi. Diện tích của tứ giác đó là

Photo of author

By Lyla

Hình thoi có hai đường chéo là và . Một tứ giác có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình thoi. Diện tích của tứ giác đó là
Viết một bình luận