Hình tròn là gì? Hình tam giác là gì? Hình tứ giác là gì? Hình thoi là gì? Số vô tỉ là gì? Số hữu tỉ là gì? Hình vuông là gì? Hình chữ nhật là gì? Hì

Photo of author

By Nevaeh

Hình tròn là gì?
Hình tam giác là gì?
Hình tứ giác là gì?
Hình thoi là gì?
Số vô tỉ là gì?
Số hữu tỉ là gì?
Hình vuông là gì?
Hình chữ nhật là gì?
Hình lập phương là gì?
Viết một bình luận