Hồ Chí Minh cho rằng “ Sức sống và nọc độc của con rắn độc TBCN đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các

Photo of author

By Abigail

Hồ Chí Minh cho rằng “ Sức sống và nọc độc của con rắn độc TBCN đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các ông muốn đanh rắn ở đằng đuôi”. Hồ Chí Minh nói câu trên có ý nghĩa gì?

0 bình luận về “Hồ Chí Minh cho rằng “ Sức sống và nọc độc của con rắn độc TBCN đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các”

  1. “Sức sống và nọc độc của con rắn độc chủ nghĩa tư bản đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các ông muốn đánh rắn ở đằng đuôi”. Câu nói này của chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định:

    – Thứ nhất: “Sức sống và nọc độc của con rắn độc chủ nghĩa tư bản đang tập trung ở thuộc địa…” cho thấy vai trò quan trọng của thuộc địa đối với các nước đế quốc. Những nước này “sống” được, có “nọc độc” được là nhờ vào các nước thuộc địa. Thuộc địa là yếu tố quan trọng cho thấy mức độ lớn mạnh của CNTB.

    – Thứ hai: “… nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các ông muốn đánh rắn ở đằng đuôi”. Khẳng định sự quan trọng của cách mạng thuộc địa. Đánh rắn đằng đuôi thì sẽ chẳng thể tiêu diệt được con rắn ấy mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Thứ cần thiết chính là đánh vào điểm quan trọng nhất – nơi chứa nọc độc của con rắn. Muốn đánh lại CNTB cũng vậy, phải thấy được tầm quan trọng của các nước thuộc địa thì mới có thể chống lại được CNTB.

Viết một bình luận