Hồ Chí Minh cho rằng “ Sức sống và nọc độc của con rắn độc TBCN đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các

By Abigail

Hồ Chí Minh cho rằng “ Sức sống và nọc độc của con rắn độc TBCN đang tập trung ở thuộc địa, nếu các ông coi thường cách mạng thuộc địa, là các ông muốn đanh rắn ở đằng đuôi”. Hồ Chí Minh nói câu trên có ý nghĩa gì?
Viết một bình luận