Hoa co 1 bich kẹo, hoa cho mai 1/3 so kẹo đó, hoa cho cúc 2/5 số kẹo đó. Hỏi hoa cho 2 bạn bao nhiêu phần số kẹo. Hoa còn lại bao nhiêu phần số kẹ

Photo of author

By Harper

Hoa co 1 bich kẹo, hoa cho mai 1/3 so kẹo đó, hoa cho cúc 2/5 số kẹo đó. Hỏi hoa cho 2 bạn bao nhiêu phần số kẹo. Hoa còn lại bao nhiêu phần số kẹo hoa có. Mọi người giúp em với, em cảm ơn.

0 bình luận về “Hoa co 1 bich kẹo, hoa cho mai 1/3 so kẹo đó, hoa cho cúc 2/5 số kẹo đó. Hỏi hoa cho 2 bạn bao nhiêu phần số kẹo. Hoa còn lại bao nhiêu phần số kẹ”

 1. Hoa cho 2 bạn số kẹo bằng :

  1 – `1/3` – `2/5` = `4/15` ( tổng số kẹo )

  Hoa còn lại số kẹo bằng :

  1 – `4/15` = `11/15` ( tổng số kẹo )

                   Đáp số : ……………..

  Mik xin hay nhất !

Viết một bình luận