hòa tan 20g hỗn hợp 2 muối KCl và Na2CO3 vào 200ml dung dịch H2SO4. a) viết pthh; b) Tính khối lượng mol H2SO4

By Raelynn

hòa tan 20g hỗn hợp 2 muối KCl và Na2CO3 vào 200ml dung dịch H2SO4. a) viết pthh; b) Tính khối lượng mol H2SO4
Viết một bình luận