hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp kim loại gồm mg al zn trong dd hno3 thu đc 1,12 lít hh khí no và n2 có tổng khối lượng là 1,44 g Cô cạn cẩn thận dd s

Photo of author

By Elliana

hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp kim loại gồm mg al zn trong dd hno3 thu đc 1,12 lít hh khí no và n2 có tổng khối lượng là 1,44 g Cô cạn cẩn thận dd sau pư thu đc72,55 gam muối số mol hno3 là
Leave a Comment