Hòa tan hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp Fe và FeS vào 400 gam dung dich $H_{2}$$SO_{4}$ 9,8% thu được hỗn hợp khí $H_{2}$ và $H_{2}$S và dung dịch X. a)

Photo of author

By Hailey

Hòa tan hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp Fe và FeS vào 400 gam dung dich $H_{2}$$SO_{4}$ 9,8% thu được hỗn hợp khí $H_{2}$ và $H_{2}$S và dung dịch X.
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
b) Tính nồng độ % các chất trong dung dịch X.
Leave a Comment