Hoà tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp Mg, Al2O3 bằng dung dịch HCl loãng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). a) Tính khối lượng mỗi chất tron

By Rylee

Hoà tan hoàn toàn 15 gam hỗn hợp Mg, Al2O3 bằng dung dịch HCl loãng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
b) Cần dùng 500ml dung dịch HCl có nồng độ mol/l bằng bao nhiêu để hoà tan vừa hết hỗn hợp 2 kim loại. Tính CM các muối trong dung dịch sau phản ứng (Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
Viết một bình luận