Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch y biết rằng nồng độ phần trăm của MgCl2 trong y là

Photo of author

By Vivian

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch y biết rằng nồng độ phần trăm của MgCl2 trong y là 11,787%
a) viết phương trình
b) tính nồng độ phần trăm của muối sắt trong y.nếu thêm vào dung dịch y một lượng NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu ?

0 bình luận về “Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch y biết rằng nồng độ phần trăm của MgCl2 trong y là”

 1. Đáp án:

  15,56%

   28,6%

  Giải thích các bước giải:

  gọi a là số mol Fe b là số mol Mg

   Fe+2HCl->FeCl2+H2

  a         2a      a          a

  Mg+2HCl->MgCl2+H2

  b       2b         b       b

  x=56a+24b

  mdd HCl=2(a+b)x36,5/20%=365(a+b)

  mdd spu=56a+24b+365(a+b)-2(a+b)=419a+387b

  Ta có

  95b/(419a+387b)=11,787%

  =>95b=49,38753a+45,61569b

  =>a=b

  %FeCl2=127a/(419a+397b)x100%=15,56%

  MgCl2+2NaOH->Mg(OH)2+2NaCl

  FeCl2+2NaOH->Fe(OH)2+2NaCl

  mdd spu=419a+387a+4ax40-148a=818a

  C%NaCl=4ax58,5/818ax100%=28,6%

Viết một bình luận