Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch y biết rằng nồng độ phần trăm của MgCl2 trong y là

Photo of author

By Vivian

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch y biết rằng nồng độ phần trăm của MgCl2 trong y là 11,787%
a) viết phương trình
b) tính nồng độ phần trăm của muối sắt trong y.nếu thêm vào dung dịch y một lượng NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu ?
Leave a Comment