Hoàng có hai tờ giấy bạc loại 500đ 5000₫ Hoàng mua kém hết 8000₫ Hỏi hoàn có lại còn lại bao nhiêu tiền

Photo of author

By Valerie

Hoàng có hai tờ giấy bạc loại 500đ 5000₫ Hoàng mua kém hết 8000₫ Hỏi hoàn có lại còn lại bao nhiêu tiền
Viết một bình luận