hoat dong thong tin bao gom viec: A, tiếp nhận và xử lý các thông tin về thế giới xung quanh b, tiếp nhận xử lí, lư trữ và truyền thông tin c, lưu trữ

Photo of author

By Hailey

hoat dong thong tin bao gom viec: A, tiếp nhận và xử lý các thông tin về thế giới xung quanh b, tiếp nhận xử lí, lư trữ và truyền thông tin c, lưu trữ các chương trình và dữ liệu d, trao đoi trong tin với máy tính. Hãy chọn dáp án đúng

0 bình luận về “hoat dong thong tin bao gom viec: A, tiếp nhận và xử lý các thông tin về thế giới xung quanh b, tiếp nhận xử lí, lư trữ và truyền thông tin c, lưu trữ”

Viết một bình luận