Hỗn hợp A gồm 1 kim loại R hóa trị I và một kim loại X hóa trị II . Nếu hòa tan 1,02 g hỗn hợp A theo tỉ lệ mol X:R=3:2 vào dd có HNO3 và H2SO4 thì th

Photo of author

By Kaylee

Hỗn hợp A gồm 1 kim loại R hóa trị I và một kim loại X hóa trị II . Nếu hòa tan 1,02 g hỗn hợp A theo tỉ lệ mol X:R=3:2 vào dd có HNO3 và H2SO4 thì thu đc 179,2 ml (đktc9) hỗn hợp khí B gồm NO và khí D ( tỉ khối của B so vs H2 bằng 23,5 ). Tìm R và X biết tỉ lệ khối nguyên tử R:X tương ứng là 27 : 16
Leave a Comment