Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Lấy 8.96 lít A phản ứng vừa đủ với 100ml dd Brom 1M a, Tính % thể tích mỗi khí trong A b, Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng

Photo of author

By Ayla

Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Lấy 8.96 lít A phản ứng vừa đủ với 100ml dd Brom 1M
a, Tính % thể tích mỗi khí trong A
b, Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng để đốt cháy hết lượng khí trên

0 bình luận về “Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Lấy 8.96 lít A phản ứng vừa đủ với 100ml dd Brom 1M a, Tính % thể tích mỗi khí trong A b, Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nBr2 = 0,1 mol

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

     0,1      0,1                     (mol)

  ⇒ nC2H4 = 0,1 mol

  ⇒ %V C2H4 = $\frac{0,1.22,4}{8,96}$.100% = 25%

  ⇒ %V CH4 = 100%-25% = 75%

  b/

  có nCH4 = $\frac{8,96-2,24}{22,4}$  = 0,3 mol

  PTHH :

  CH4 + 2O2 –to–> CO2 + 2H2O

   0,3      0,6                                   (mol)

  C2H4 + 3O2 –to–> 2CO2 + 2H2O

   0,1         0,3                                       (mol)

  ⇒ nO2 = 0,6+0,3 = 0,9 mol

  ⇒ V O2 = 0,9.22,4 = 20,16 lít

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  $C2H4+Br2—>C2H4Br2$

  $nBr2=0,1.1=0,1(mol)$

  $nC2H4=nBr2=0,1(mol)$

  =>$VC2H4=0,1.22,4=2,24(l)$

  =>%$VC2H4=2,24/8,96.100$%$=25$%

  =>%$VCH4=100-25=75$%

  b)

  $nCH4=0,3,nC2H4=0,1(mol)$

  $CH4+2O2–>CO2+2H2O$

  x——2x(mol)

  $C2H4+3O2–>2CO2+2H2O$

  y———–3y(mol)

  $nO2=0,3.2+0,1.3=0,9(mol)$

  =>$VO2=0,9.22,4=20,16(l)$

Viết một bình luận