Hỗn hợp X chứa a mol CO2 và b mol H2 c mol SO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với heli là 7 và tỉ lệ số phân tử CO2 và H2 là 1: 2. Tính% khối lượng của S

Photo of author

By Athena

Hỗn hợp X chứa a mol CO2 và b mol H2 c mol SO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với heli là 7 và tỉ lệ số phân tử CO2 và H2 là 1: 2. Tính% khối lượng của SO2 trong hỗn hợp X
Leave a Comment