Hỗn hợp khí A gồm H 2 và 1 anken có tỉ khối so với H 2 là 6. Dẫn A qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 là 8 không làm mất m

Photo of author

By Allison

Hỗn hợp khí A gồm H 2 và 1 anken có tỉ khối so với H 2 là 6. Dẫn A qua Ni nung nóng, thu được hỗn
hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 là 8 không làm mất màu dd Br 2. CTPT anken
Leave a Comment