hùng và huy có tất cả 120 viên bi.Nếu hùng cho huy 10 viên bi thì hùng chỉ còn nhiều hơn huy 10 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Photo of author

By Hailey

hùng và huy có tất cả 120 viên bi.Nếu hùng cho huy 10 viên bi thì hùng chỉ còn nhiều hơn huy 10 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Viết một bình luận