hưởng ứng phong trào làm tấm chắn giọt bắn trong công trình chống Covid 19 1 trường đã dự định làm 1200 chiếc. Nhưng khi thực hiện chi đoàn đã tăng th

Photo of author

By Kinsley

hưởng ứng phong trào làm tấm chắn giọt bắn trong công trình chống Covid 19 1 trường đã dự định làm 1200 chiếc. Nhưng khi thực hiện chi đoàn đã tăng thêm 3 thành viên nên tất cả đoàn viên đã làm ít hơn 20 chiếc tấm chắn giọt bắn so với dự kiến. Hỏi lúc đầu chi đoàn thanh niên có bao nhiêu đoàn viên(biết số tấm chắn giọt bắn làm của tất cả đoàn viên là như nhau)
Viết một bình luận