I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau: ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất 1- cheap cheaper The cheapest 7- long =–…

Photo of author

By Hadley

I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau:
ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất
1- cheap cheaper The cheapest 7- long …………………… …………………… 2- fast …………………… …………………… 8- small …………………… …………………… 3- big …………………… …………………… 9- happy …………………… …………………… 4- short …………………… …………………… 10- old …………………… …………………… 5- good …………………… …………………… 11- hard …………………… …………………… 6- noisy …………………… …………………… 12- young
…………………… …………………… II- Cho từ trái nghĩa của các từ sau :
1- black …………………….. 11- noisy …………………… 2- heavy …………………….. 12- young …………………… 3- strong …………………….. 13- near ……………………. 4- expensive …………………….. 14- front ……………………. 5- fat …………………….. 15- busy ……………………. 6- long …………………….. 16- cold …………………….. 7- big …………………….. 17- left ……………………..
VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8- late …………………….. 18- full …………………….. 9- wide …………………….. 19- easy …………………….. 10- good …………………….. 20- tall …………………….

0 bình luận về “I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau: ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất 1- cheap cheaper The cheapest 7- long =–…”

 1. Ex;I.

  question2.fast-faster-the fastest

  question3.big-bigger-the biggest

  question4.short-shorter-the shortest

  question5.good-better-the best

  question6.noisy-noisier-the noisiest

  question7.long-longer-the longest

  question8.small-smaller-the smallest

  question9.happy-happier-the happiest

  question10.old-older-the oldest

  question11.hard-harder-the hardest

  question12.young-younger-the youngest

  Ex;II.

  question1.black-white

  question2.heavy-light

  question3.strong-weak

  question4.expensive-cheap

  question5.fat-thin

  question6.long-short

  questionv7.big-small

  question8.late-early

  question9.wide-narrow

  question10.good-bad

  question11.noisy-quiet

  question12.young-old

  question13.near-far

  question14.front-behind

  question15.busy-free

  question16.cold-hot

  question17.left-right

  question18.full-shallow

  question19.easy-hard

  question20.tall-short

  thank you for gift me a question

 2. I.

  2.fast-faster-the fastest

  3.big-bigger-the biggest

  4.short-shorter-the shortest

  5.good-better-the best

  6.noisy-noisier-the noisiest

  7.long-longer-the longest

  8.small-smaller-the smallest

  9.happy-happier-the happiest

  10.old-older-the oldest

  11.hard-harder-the hardest

  12.young-younger-the youngest

  II.

  1.black-white

  2.heavy-light

  3.strong-weak

  4.expensive-cheap

  5.fat-thin

  6.long-short

  7.big-small

  8.late-early

  9.wide-narrow

  10.good-bad

  11.noisy-quiet

  12.young-old

  13.near-far

  14.front-behind

  15.busy-free

  16.cold-hot

  17.left-right

  18.full-shallow

  19.easy-hard

  20.tall-short

  Chúc bạn học tốt!!!^-^

  @nhathuy0110

Viết một bình luận