I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau: ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất 1- cheap cheaper The cheapest 7- long =–…

Photo of author

By Hadley

I- Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau:
ADJ Hơn Nhất ADJ Hơn Nhất
1- cheap cheaper The cheapest 7- long …………………… …………………… 2- fast …………………… …………………… 8- small …………………… …………………… 3- big …………………… …………………… 9- happy …………………… …………………… 4- short …………………… …………………… 10- old …………………… …………………… 5- good …………………… …………………… 11- hard …………………… …………………… 6- noisy …………………… …………………… 12- young
…………………… …………………… II- Cho từ trái nghĩa của các từ sau :
1- black …………………….. 11- noisy …………………… 2- heavy …………………….. 12- young …………………… 3- strong …………………….. 13- near ……………………. 4- expensive …………………….. 14- front ……………………. 5- fat …………………….. 15- busy ……………………. 6- long …………………….. 16- cold …………………….. 7- big …………………….. 17- left ……………………..
VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8- late …………………….. 18- full …………………….. 9- wide …………………….. 19- easy …………………….. 10- good …………………….. 20- tall …………………….
Leave a Comment