dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và nung nóng để phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thấy tạo ra 4,2 g Fe . tìm công thức phân tử của oxi sắt đó và tìm th

Photo of author

By Elliana

dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và nung nóng để phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thấy tạo ra 4,2 g Fe . tìm công thức phân tử của oxi sắt đó và tìm thể tích H2 phản ứng
Leave a Comment