I( walk)… to school every day.

Photo of author

By Brielle

I( walk)… to school every day.

0 bình luận về “I( walk)… to school every day.”

  1. => I ( walk) walk to school everyday 

    Chia là walk giữ nguyên vì đây là câu hiện tại đơn mà có chủ ngữ là I 

    Dấu hiệu : everyday 

  2. I ( walk). walk.. to school every day.

    Vì  đây là câu hiện tại đơn nhé , chủ ngữ là “I”

    Công thức: S+V/Ves + Object…..

Viết một bình luận