Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một chất X cần dùng 6,72 lít khí oxi (dktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol là 2:3 a) Tính khối lượng CO2 và

Photo of author

By Lydia

Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một chất X cần dùng 6,72 lít khí oxi (dktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol là 2:3
a) Tính khối lượng CO2 và khối lượng H2O tạo thành
b) Xác định công thức phân tử của X biết công thức đơn giản chính là công thức hóa học

0 bình luận về “Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một chất X cần dùng 6,72 lít khí oxi (dktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol là 2:3 a) Tính khối lượng CO2 và”

 1. Đáp án:

   C2H6O

  Giải thích các bước giải:

   a) BTKL mX+mO2=mCO2+mH2O

  =>mCO2+mH2O=4,6+6,72/22,4.32=14,2g

  b)ĐẶT nCO2=2x   nH2O=3x

  =>44.2x+18.3x=14,2  =>x=0,1

  =>nC=nCO2=0,2  mol

  nH2O=0,3 =>nH=2nH2O=2.0,3=0,6 mol

  ta co 0,2.12+0,6.1=3g <4,6 => X có oxi =>mO=4,6-3=1,6g=>nO=0,1

  gọi CT của X là CxHyOz 

  x:y:z=0,2:0,6:0,1=2:6:1

  vậy CT của X là C2H6O

Viết một bình luận