If he had understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes

Photo of author

By Kylie

If he had understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes – had if you decide to cancel the contract , please let me know – should

0 bình luận về “If he had understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes”

 1. Đảo ngữ của câu điều kiện:

  If he had understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes.

  ->Had he understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes.

  Cấu trúc đảo ngữ điều kiện loại 3:

  Had+S+P2,S+would(not) have+P2.

  if you decide to cancel the contract , please let me know.

  Should you decide to cancel the contract , please let me know.

  Cấu trúc đảo ngữ điều kiện loại 1:

  Should+S+V-inf,S+will+V-inf.

 2. $\text{a) If he had understood the problem , he wouldn’t have committed}$

  $\text{those mistakes.}$

  $\text{⇒ Had he understood the problem, he wouldn’t have committed}$

  $\text{those mistakes.}$

  $\text{Ta có cấu trúc: (Đảo ngữ điều kiện loại 3)}$

  $\text{Had + S + past participle + O, S + would (not) + have +}$

  $\text{past participle + O.}$

  $\text{Tạm dịch: Nếu anh ấy hiểu vấn đề, anh ấy đã không phạm phải}$

  $\text{những sai lầm đó.}$

  $\text{b) If you decide to cancel the contract , please let me know.}$

  $\text{⇒ Should you decide to cancel the contract, please let me know.}$

  $\text{Ta có cấu trúc: (Đảo ngữ điều kiện loại 1)}$

  $\text{Should + S(Chủ ngữ) + V-inf (ĐT nguyên mẫu), S + will + V-inf.}$

  $\text{Tạm dịch: Nếu bạn quyết định hủy hợp đồng, vui lòng cho tôi biết.}$

Viết một bình luận