II. Circle the word with a different stress pattern from the others. 1. A. sensitive B. active C. attractive D. talkative 2. A. community

By Mary

II. Circle the word with a different stress pattern from the others. 1. A. sensitive B. active C. attractive D. talkative 2. A. community B. activity C. quality D. character 3. A. nationality B. opportunity C. creativity D. communication 4. A. express B. practice C. describe D. decide 5. A. language B. conference C. understand D. message

0 bình luận về “II. Circle the word with a different stress pattern from the others. 1. A. sensitive B. active C. attractive D. talkative 2. A. community”

 1. 1. A. sensitive B. active C. attractive D. talkative → Đây là âm 2 ( còn a,b,d là âm 1 )

  2.  A. community B. activity C. quality D. character → Đây là âm 1 ( còn a,b,d là âm 2 )

  3. A. nationality B. opportunity C. creativity D. communication → Đây là âm 2 ( còn a,b,c là âm 3 )

  4. A. express B. practice C. describe D. decide → Đây là trọng âm thứ 1 ( còn a,c,d là âm 2 )

  5. A. language B. conference C. understand D. message → Đây là trọng âm thứ 3 ( còn lại a,b,d là trọng âm thứ 1 )

  #NoCopy!

  Trả lời
 2. 1. C attractive ( nhấn âm 2 còn lại âm 1 )

  2. C quality ( nhấn âm 1 còn lại âm 2 )

  3. C creativity ( nhấn âm 2 còn lại âm 3 )

  4. B practice ( nhấn âm 1 còn lại âm 2 )

  5. C understand ( nhấn âm 3 còn lại âm 1 ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm