ìm m để đường thẳng : y=2x-1+3m và đường thẳng : y=3x+m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành làm cho mình dể hiểu nhé

Photo of author

By Audrey

ìm m để đường thẳng : y=2x-1+3m và đường thẳng : y=3x+m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành
làm cho mình dể hiểu nhé
Viết một bình luận