ìm m để đường thẳng : y=2x-1+3m và đường thẳng : y=3x+m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành

Photo of author

By Daisy

ìm m để đường thẳng : y=2x-1+3m và đường thẳng : y=3x+m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành
Viết một bình luận