It is argued that ” allowing students to use smartphones during class time under the teacher’s control ” brings both advantages and disadvantages . Wh

By Alexandra

It is argued that ” allowing students to use smartphones during class time under the teacher’s control ” brings both advantages and disadvantages . What is your opinion about this issue ? give your relevant evidences and explainations to justify your opinion

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận