IV) Complete the sentences by using the correct form of the phrasal verbs in brackets 1. Nobody is watching the TV–(turn off) 2. There is alway

By Maya

IV) Complete the sentences by using the correct form of the phrasal verbs in brackets
1. Nobody is watching the TV……..(turn off)
2. There is always little here. No one ever….(pick up)
3. ‘Do you know the meaning of this word?’ No, have you……….in the dictionary?(look up)
5. Shhhh! The children are asleep. Don’t…….(wake up)

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận