1a. Ba nhà góp vốn theo tỉ lệ 3, 5, 7. Hỏi mỗi người đóng góp bao nhiêu tiền biết tổng số vốn cần quy động là 105đ. b. Tính số học sinh 7A, 7B biết 7A

By Iris

1a. Ba nhà góp vốn theo tỉ lệ 3, 5, 7. Hỏi mỗi người đóng góp bao nhiêu tiền biết tổng số vốn cần quy động là 105đ.
b. Tính số học sinh 7A, 7B biết 7A ít hơn 7B là em học sinh, tỉ số học sinh 2 lớp là 8, 9
c. Số học sinh 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 9, 8, 7, 6. Biết học sinh khối 9 ít hơn học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.
d. Tìm các góc của tam giác biết các góc đó tỉ lệ với 1, 2, 3.
Viết một bình luận