Jim có một khối hình chữ nhật bằng gỗ có kích thước 48cm x 54cm x 40cm. Thay vào đó, anh quyết định cắt 3 hình khối chữ nhật tương tự có kích thước từ

Photo of author

By Eva

Jim có một khối hình chữ nhật bằng gỗ có kích thước 48cm x 54cm x 40cm. Thay vào đó, anh quyết định cắt 3 hình khối chữ nhật tương tự có kích thước từ 15cm x 10cm x 5cm từ khối gỗ. Khối lượng của khối gỗ còn lại là bao nhiêu? Mình đang gấp, nhanh nha!
Viết một bình luận