Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó . Lấy ví dụ đại diện của mỗi Ngành ? Vì sao rêu sống trên cạn mà chỉ sống ở nơi

Photo of author

By Genesis

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó . Lấy ví dụ đại diện của mỗi Ngành ? Vì sao rêu sống trên cạn mà chỉ sống ở nơi ẩm ướt
Leave a Comment