khai triển hằng đẳng thức sau 4x -20x+25 (49-36)(49+36)

Photo of author

By Sadie

khai triển hằng đẳng thức sau
4x -20x+25
(49-36)(49+36)
Viết một bình luận