Khi đánh số trang một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang sách phải dùng hai chữ. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

By Lyla

Khi đánh số trang một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang sách phải dùng hai chữ. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

0 bình luận về “Khi đánh số trang một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang sách phải dùng hai chữ. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Các trang có 1 chữ số: 9-1+1= 9 trang

  – Cá trang có 2 chữ số từ 10 dến 99: 99-10+1= 90 trang

  – Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số 

  ⇒ Quyển sách đó có: 9+90+9= 108 trang

  Trả lời
 2. Từ trang `1` đến trang `9` dùng `9` chữ số.

  Từ số `10` đến số `99` có số trang là:

  `(99 – 10) : 1 + 1 = 90` (trang)

  Tổng số trang của quyển sách là:

  `9 + 90 + 9 = 108` (trang)

  Đáp số : `108` trang

  Trả lời

Viết một bình luận