Lại là lí 8 đâyyyyy Đặt 1 bao gạo 60kg lên 1 cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất

Photo of author

By Alaia

Lại là lí 8 đâyyyyy
Đặt 1 bao gạo 60kg lên 1 cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.
Tóm tắt dùm mình nhé
Leave a Comment