Làm giúp mình mười câu trắc nghiệm nhé <3 Câu 1: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp: A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho

Photo of author

By Alice

Làm giúp mình mười câu trắc nghiệm nhé <3 Câu 1: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp: A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người B. Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến C. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất D. Mạt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ Câu 2: Số lượng lao động hoạt động trong nông nghiệp trên thế giới hiện nay khoảng: A 30% B. 40% C. 50% D. 60% Câu 3: Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng lớn đến: A. Năng suất cây trồng B. Quy mô và cơ cấu cây trồng C. Sự phân bố cây trồng D. Tất cả các ý trên Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp, đất trồng được coi là: A. Tư liệu sản xuất chủ yếu B. Đối tượng lao động C. Công cụ lao động D. Cơ sở vật chất Câu 5: Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp: A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động B. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu C. Sản xuất không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên D. Sản xuất co tinh thời vụ Câu 6: Diện tích canh tác trên thế giới hiện nay chủ yếu dùng để: A. Trồng cây lương thực B. Cây hoa mùa C. Cây công nghiệp D. Cây thực phẩm Câu 7 Các cây lương thực chính ở các nước châu Phi và Mĩ Latinh là: A. Lúa mì, lúa gạo B. Lúa mì và ngô C. Ngô và kê D. Lúa gạo và ngô Câu 8: Mục đích sử dụng lương thực ở các nước đang phát triển thường là: A. Làm lương thực cho người B. Hàng xuất khẩu C. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến D. Thức ăn chăn nuôi Câu 9: Loại cây trồng thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng thảo nguyên và ôn đới cận nhiệt là: A. Lúa mì B. Lúa gạo C. Ngô D. Kê và cao lương Câu 10: Loại cây trông nào thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng đồng cỏ và nửa hoang mạc là: A. Lúa mì B. Lúa gạo C. Ngô D. Kê và cao lương
Leave a Comment