Làm hộ (x+1)(x+9)=(x+3)(x+5) (x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2 Giải phương trình nha

Photo of author

By Amaya

Làm hộ
(x+1)(x+9)=(x+3)(x+5)
(x+1)(2x-3)-3(x-2)=2(x-1)^2
Giải phương trình nha
Leave a Comment