Làm nhanh hộ mình với, ai nhanh nhất mình sẽ cho ctlhn. 1. Khai triển các biểu thức sau. 1) ( 2y-3y)³ 2) (3x-2y)³

Photo of author

By Bella

Làm nhanh hộ mình với, ai nhanh nhất mình sẽ cho ctlhn.
1. Khai triển các biểu thức sau.
1) ( 2y-3y)³
2) (3x-2y)³
Viết một bình luận