lập công thức hoá học của các hợp chất vs O của các nguyên tố sau: Na(I), Cu(II),Al(III),Si(IV),N(V),S(VI). tính phân tử khối các hợp chất trên

Photo of author

By Skylar

lập công thức hoá học của các hợp chất vs O của các nguyên tố sau: Na(I), Cu(II),Al(III),Si(IV),N(V),S(VI). tính phân tử khối các hợp chất trên
Leave a Comment