Lập hệ thống luận điểm-luận cứ cho đề bài: Văn bản “Hịch tướng sĩ” thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mô

Photo of author

By Peyton

Lập hệ thống luận điểm-luận cứ cho đề bài:
Văn bản “Hịch tướng sĩ” thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông.

0 bình luận về “Lập hệ thống luận điểm-luận cứ cho đề bài: Văn bản “Hịch tướng sĩ” thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mô”

 1. Luận điểm:

  -Nêu những tấm gương trung thần nghĩa sĩ thời xưa và thời nay.

  -Nhắc nhở về việc hiện tình đất nước: giặc ngoại xâm đang đe dọa, sứ giặc nghênh ngang làm nhục quốc thể.

  -Bộc bệch nỗi niềm đau xót, trăn trở về đất nước và lòng căm thù giặc đến sôi sục của vị chủ tướng.

  -Phê phán mạnh mẽ thái độ cầu an, thói ham vui chơi hưởng lạc, vô trách nhiệm trước hiện tình đất nước của các tướng sĩ và chỉ ra hậu quả của nó.

  -nhắc nhở các tướng sĩ về những ân nghĩa của vị chủ tướng với họ để khơi dậy lòng trung thành của các tướng sĩ.

Viết một bình luận