lập niên biểu các cuộc kháng chiến của nhân dân ta cuối thế kỷ XVIII theo nội dung: cuộc kháng chiến,người lãnh đạo,vương triều ,thời gian,trận quyết

Photo of author

By Valerie

lập niên biểu các cuộc kháng chiến của nhân dân ta cuối thế kỷ XVIII theo nội dung: cuộc kháng chiến,người lãnh đạo,vương triều ,thời gian,trận quyết chiến chiến lược,kết quả.Theo em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay cần rút ra bài học gì???
Leave a Comment