lập trình tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến N(N<= 100 )với N được nhập từ bàn phím trong chương trình có kiểm tra tính đúng đắn kh

Photo of author

By Adalyn

lập trình tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến N(N<= 100 )với N được nhập từ bàn phím trong chương trình có kiểm tra tính đúng đắn khi nhập N

0 bình luận về “lập trình tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến N(N<= 100 )với N được nhập từ bàn phím trong chương trình có kiểm tra tính đúng đắn kh”

 1. include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()
  {
     int n, s=(0);
     cout<<“nhap n “;
     cin>>n;
     int a[101];
     for(int i=1;i<=n;i++)
      cin>>a[i];
     for(int i=1;i<=n;i++)
     if(a[i]%3==0)
      s=s+a[i];
     cout<< “tong la”<<s;
  return 0;
  }

 2. uses crt;

  var i,n,s: integer;

  begin

   clrscrl;

   write(‘Nhap N: ‘);

   readln(n);

    if n > 100 then

     begin

       clrcsr;

        write(‘Nhap lai N ( N<= 100): ‘);

         readln(n);

       end;

   s:= 0;

   for i:= 1 to n do

    if i mod 3 = 0 then

      s:= s + i;

    write(‘Tong cac so chia het cho 3 tu 1 den ‘,n,’ la: ‘,s);

    readln

  end.

Viết một bình luận