lấy 1/3 của một số, được bao nhiêu rồi thêm 25 thì được 40. vậy số đó là….

Photo of author

By Ximena

lấy 1/3 của một số, được bao nhiêu rồi thêm 25 thì được 40. vậy số đó là….
Viết một bình luận